Vi köper katalysatorer och partikelfilter

Katalysatorbolaget är en bifirma till Thaler AB. Företaget erbjuder en genomtänkt och enkel tjänst för inköp och återvinning av katalysatorer i hela Skandiavien. Minska miljöpåverkan, öka intäkterna, öka ditt företags miljöprofil genom att sälja uttjänta katalysatorer och partikelfilter på ett ansvarsfullt sätt.

Stämpel

Thaler AB är ett helsvenskt bolag med mångårig erfarenhet och specialisering inom återvinning av ädelmetaller. Förutom katalysatoråtervinning, ädelmetaller som platina, palladium och rodium vilka återvinns ur katalysatorer, renar och återvinner Thaler AB silver.

Katalysatorer i fordon, i vardagligt tal kallade ”kattar”, används för att omvandla skadliga ämnen i avgaser från förbränningsmotorer. Inom kemin är en katalysator ett ämne som orsakar eller påskyndar en kemisk reaktion utan att själv påverkas. Katalysatorer medverkar därför i reaktionerna, men är varken reaktanter eller produkter av reaktionen de katalyserar.

En katalysator kan ombilda så mycket som 90% av de skadliga ämnen som finns i avgaserna till mindre skadliga ämnen. Katalysatorn har därför tre huvudsakliga funktioner. Reduktion av kväveoxider till kväve och syre: 2NOx → xO2 + n22. Oxidation av kolmonoxid till koldioxid: 2CO + O2 → 2CO23. Oxidation av oförbrända kolväten (HC) till koldioxid och vatten: CxH2x +2 + 2xO2→ xCO2 + 2xH2O.

Katalysatorns skapare, Eugene Houdry började på 30-talet experimentera med katalysatorteknik. 1949 var första patentet färdigt. Katalysatortekniken kom trots detta inte till kommersiell användning förrän långt senare. En stor del beroende på att dåtidens bensin innehöll bly vilket förorenade ytorna i katalysatorkärnan och därför minskade den katalytiska effekten.
Kärnan i en katalysator liknar en keramisk bikaka med ett stort antal tunna kanaler där avgaserna passerar. Genom de många kanalerna blir ytan som avgaserna exponeras för stor trots den kompakta storleken. Ytan i den keramiska kärnan är belagd med ett antal olika ädelmetaller, platina, rodium och/eller palladium vilka möjliggör den katalytiska processen.