Orsaker till felaktiga katalysatorer

En katalysator saknar mekaniskt rörliga delar och går därför sällan sönder. Trots detta så kan katalysatorer av olika orsaker sluta att fungera helt eller börja fungera bristfälligt. Orsakerna till en bristfälligt fungerande katalysator beror oftast på andra faktorer innan än på själva katalysatorn i sig. Därför är det viktigt att fastställa vad som orsakade problemet så att felet kan åtgärdas och förebyggas så att inte en upprepning av problemet uppstår. Vi har därför valt att redogöra för de vanligaste orsakerna till problem med katalysatorer.

Överhettad katalysator

Catalytic meltdown

Bilden till vänster visar ett exempel på kärnan från en överhettad katalysator. Vanliga orsaker till detta är att oförbränt bränsle flödar ut i avgassystemet och antänds när bränslet når den varma katalysatorn. Temperaturen som då uppstår ligger långt över katalysatorns normala driftstemperatur. Katalysatorn riskerar därför att börja smälta. Då katalysatorn består av en mängd smala kanaler kan överhettningen innebära att katalysatorn börjar smälta och kanalerna därför sätts igen. Något som förhindrar avgasflödet och orsakar skador på fordonets motor. En glödande katalysator kan vara ett symptom på just en blockerad överhettad katalysator. Uppkomsten till problemen kan bero på en felaktig syresensor, felaktig bränsleblandning, felaktiga spridare, felaktiga tändstift eller en felaktig tändningsinställning.

Uppkomsten till problemet kan bero på en felaktig syresensor, felaktig bränsleblandning, felaktiga spridare, felaktiga tändstift, andra felaktiga tänddelar, eller en felaktig tändningsinställning.

 

Igensatt katalysator på grund av sot- och kolavlagringarIgensatt katalysator

Bilden till höger visar ett exempel på kärnan från en katalysator med avlagringar på de keramiska elementen. Detta är ett problem som vanligen uppstår som ett resultat av olja eller glykol kommer in i avgassystemet, när motorn har en allt för fet bränsleblandning eller vid ett turbohaveri. När detta sker, blockeras kanalerna i katalysatorn, vilket minskar både katalysatorns effekt och avgasflödet. Blockerade keramiska element i en katalysator kan också innebära att trycket i avgassystemet ökar och att avgassystemet därför värms upp. En uppvärmning som kan leda till ett antal andra motorproblem och skador. Avlagringar i katalysatorn kan också vara resultatet av felaktiga ventiler, slitna kolvringar, slitna ventiltätningar, slitna eller läckande packningar eller bly i bränslet.

Sönderfallande katalysator

Bilden nedan visar ett exempel på en bitar från ett sönderfallande keramiskt cellsystem från en katalysator. Orsakerna till sönderfallet kan vara flera. Katalysatorns cellsystem skyddas normalt genom metallhöljet och på insidan en skyddande matta runt cellsystemet. Sönderfall kan uppstå då katalysatorn utsätts för yttre skador då katalysatorn genom sin placering under bilen, kan utsättas för kraftiga stötar mot stenar eller trottoarkanter.

Ett cellsystem som börjat brytas ned, kan förhindra flödet i en katalysator och därför minska katalysatorns förmåga att rena avgaserna. Något som kan öka uppvärmningen i katalysatorn och vålla andra skador.Catalytic breakdown

Tips:

  1. Vid byte av katalysator är det viktigt att avgöra för varför den gamla katalysatorn slutade fungera tillfredsställande. Att låta en verkstad genomföra ett avgastest kan visa sig vara en god investering. Ett sådant test kan påvisa exempelvis trasiga lambdasonder, felaktiga motorinställningar, oljeläckage till avgaserna eller andra orsaker till varför katalysatorn slutat fungera. Görs inte analysen är risken stor att felet uppstår igen.
  2. Avgaspasta bör användas med omdöme och endast i undantagsfall före själva katalysatorn. Avgaspasta kan smälta och därför riskera att sätta igen katalysatorn.
  3. Att samtidigt passa på och byta syresensor och packningar vid montering av ny katalysator kan vara att rekommendera då andra möjliga felkällor på så sätt underviks.
  4. Försök till att reparera en läckande katalysator genom att svetsa i densamma minskar visserligen inte katalysatorns värde som återvinningsprodukt, men riskerar att smälta delar av kärnan, sätta igen katalysatorn och därför kraftigt försämra avgasvärdena.
  5. En försiktig inkörning av katalysatorn kan förlänga livslängden på densamma.