Villkor

Köpare

Med Köparen avses i dessa villkor Thaler AB med bifirma Katalysatorbolaget i Stockholm. Företaget har organisationsnummer 556238-3835, vilken marknadsför sig med namnet Thaler AB och på webbsidan www.katalysatorbolaget.se. Thaler AB köper katalysatorer i olika former vid besök från Säljare eller genom försändelser insända från Säljare.

Säljare

Med Säljare/Säljaren avses fysisk eller juridisk person vilken enligt lydelse i dessa allmänna villkor ingår avtal om försäljning med Köparen. Säljare utgörande av fysisk person ska vara minst 18 år fyllda för att få ingå avtal med Köparen.

Avtal om försäljning

Avtal om försäljning ska från Säljares sida anses ha ingåtts då Säljare godtagit allmänna villkor vid sändande av ifyllda uppgifter i formulär på Köparens webbsida.

Avtal om försäljning ska från Köparens sida även ha ansetts ingåtts när Köparen mottagit katalysatorer insända för försäljning av sådan beskaffenhet som Köparen inköper.

Avtal om försäljning ska från båda parters håll anses ha ingåtts då Säljaren genom besök undertecknat kvitto samt mottagit betalning.

Äganderätt

Äganderätten för insända eller inlämnade föremål ska anses övergått till Köparen då betalning för föremålen erlagts till Säljare.

Säljaren ska innan försäljning vara den legala och rättmätiga ägaren till föremålen avsedda för försäljning. Säljaren ska även inneha rätten att fritt överlåta föremålen.

Ansvar

Köparen ansvarar för insända föremål från den tidpunkt då dessa överlämnats av Säljare och mottagits av Köparens transportombud.

Köparen ansvarar ej för katalysatorer eller andra insända föremål av sådan art eller beskaffenhet, vilken Köparen på sin webbsida icke tydligt deklarerat att denne ej köper. För sådana föremål äger Köparen ej något ansvar. Ej heller har Köparen något ansvar att förvara, hantera eller återsända sådana föremål till Säljaren.

Betalning

Köparen erbjuder betalning via bankgiro, plusgiro eller överföring till Säljarens konto i svensk bank i Sverige. Köparen erbjuder ej betalning med kontanter av säkerhetsskäl samt målsättningen att motverka handel med stöldgods.

Det åligger Säljare att ange rätt bankgiro, plusgiro, konto- och clearingnummer. Köparen åtar sig inget ansvar för felaktigt angivna betalningsuppgifter från Säljare.

När Köparen från transportföretag mottagit insänd eller av Säljaren inlämnad katalysator, fastställs värdet på katalysatorn och den köpeskilling som Köparen är beredd att betala för katalysatorn. Värdering görs baserat på vikt och/eller känt innehåll av ädelmetall samt i enlighet med var tidpunkt gällande villkor och priser.

Köparen ska senast följande bankdag beräknat från den dag då Köparen mottagit en katalysator eller flera katalysatorer från transportföretaget eller inlämnad katalysator utföra överföring till Säljarens bankkonto, bank- eller postgiro.

Köparens skyldighet att följande bankdag överföra betalning till Säljaren kan fördröjas vid sådan händelse där Köparen anser det finnas behov av att begära kompletterande uppgifter av Säljaren för att Säljarens identitet ska kunna fastställas.

Köparens ansvar för betalning upphör emellertid helt då polis-, åklagar- eller annan myndighet gjort Köparen uppmärksam på att insänt eller inlämnat kan bli föremål för brottsutredning eller utmätning från Säljare. Föremålen ska vid sådan händelse utan dröjsmål överlämnas från Köparen till berörd myndighet.

Avgifter och prisavdrag

Köparen äger ej rätt att påföra Säljare värderingsavgifter, hanteringsavgifter, analysavgifter, avgifter/avräkning/avdrag för smältavgång eller andra avgifter än de som finns stipulerade i dessa allmänna villkor.

Köparen äger rätt att avräkna fraktavgift från ersättning till Säljare för försålda katalysatorer ifall dessa sänts in genom Säljarens insändningstjänst. Sådan fraktavgift kan variera bland annat beroende på vikt, förpackningens storlek och förpackningens antal innehållande katalysatorer.

Priskommunikation

Köparen ska eftersträva tydlighet i priskommunikationen med Säljaren i syfte att motverka vilseledande. Köparen förbinder sig således att inte tillämpa snabbhetspremier, kampanj- eller lockpriser.

Värdering och analys

Köparen äger rätt kontrollera katalysatorns äkthet, ädelmetallkvalitet och kvantitet för att fastställa värde. Analys kan utföras genom titrering och/eller XRF-analys eller genom annan metod. Köparen ansvarar ej för eventuell skada eller försämring på katalysatorer på grund av att sådana tester och kontroller utförts.

Om kontroll av katalysatorer ger Köparen anledning att betvivla dess äkthet eller ursprung äger Köparen rätt att avböja köp.

Likaledes kan Köparen avböja köp avböjas om katalysatorernas vikt eller modell är avvikande i förhållande till vad Säljaren angivit i kommunikation med Köparen.

Information om säljaren

Köparen insamlar information och fastställer Säljarens identitet i syfte att efterleva gällande lagstiftning, samt i syfte att motverka inköp och försäljning av stöldgods. Information kan inhämtas genom avstämning mot teleoperatörer, folkbokföringsregister, bolagsregister, kreditupplysningsföretag och jämförs med lämnade uppgifter såsom information Säljaren angivit i e-post, skriftligen genom brev eller genom webbaserat formulär, IP-adresser, samt transaktionsinformation från betalningsinformation.

Köparen äger även rätt att genomföra kontrollsamtal (motringning) till Säljaren för att verifiera identitet, att uppgifter lämnade från Säljare är korrekta, samt för att kommunicera det pris som Köparen erbjuder Säljaren. Säljaren äger även rätt att använda information om Säljare samt information om av Säljaren inlämnade eller inskickade föremål i kommunikation med polis och åklagarväsende i syfte att motverka inköp och försäljning av stöldgods.

Köparen äger ej rätt att använda insamlad information i marknadsföringssyften, för direktutskick via brev eller e-post.

Information till tredje part

Information om Säljaren, om försålda föremål kan komma att delges polismyndigheten av syften angivna ovan. All insamlad information skyddas med tekniska hjälpmedel och Köparen har säkerhetsrutiner för att förhindra obehörig åtkomst och användning av informationen.

Kan Säljaren inte kan godta Köparens personuppgiftshantering eller övriga villkor ska användaren avstå från att använda Köparens tjänster eller ingå avtal enligt dessa villkor.

Personuppgiftsansvarig är Thaler AB, organisationsnummer: 556238-3835, Bolagets säte: Stockholm.

Genom att tillskriva Köparen på adress: Thaler AB, Box 137, Gustavslundsvägen 159,
167 51 Bromma och ange de uppgifter du använt vid registrering eller korrespondens, kan du kostnadsfritt en gång per år, få veta vilka uppgifter Köparen har registrerat om dig och hur dessa har använts. Du kan när som helst skriftligen begära att uppgifter om dig korrigeras eller raderas om dessa är felaktiga.

Missbruk och bedrägeri

Köparen polisanmäler missbruk, försäljning eller försök till försäljning av stöldgods, bedrägeri eller försök till bedrägeri. Köparen kan registrera information om sådana händelser, missbruk eller annan otillbörlig verksamhet för att förebygga sådana händelser. Köparen äger även rätt att överlämna nödvändig information till polis- och åklagarmyndighet samt ge polis- och åklagarmyndighet tillträde till Köparens datasystem.

Tvist

I affärsrelationen mellan Köparen och Säljaren tillämpas Sveriges rikes lag. I frågor som gäller allmänna villkor och ingåendet av avtal, samt vid meningsskiljaktigheter bör Säljaren alltid ta kontakt med Köparen i syfte att få till stånd en uppgörelse i godo.

Vid åsiktsskillnader mellan Säljaren och Köparen och då parterna inte kan nå en lösning i samförstånd, kan någon av parterna välja att väcka talan i svensk domstol för avgörande.

Säljaren kan i egenskap av fysisk person, vid klagomål även vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Köparen förbinder sig genom dessa allmänna villkor, att följa utslag eller rekommendation utfärdad av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Katalysatorbolagets webbplats

Katalysatorbolagets (Thaler AB´s) webbplats villkor och juridiska restriktioner. Läs villkoren noggrant innan använder av den här webbplatsen. Genom att använda webbplatsen godtar du dessa villkor. Om du inte godtar villkoren ska du inte använda Katalysatorbolagets webbplats.

Webbplatsens användning:

Katalysatorbolaget (Thaler AB) ger dig behörighet att ta del av innehållet på denna webbplats enbart för ditt personliga bruk. Visning av webbplatsen innehåll medgivs under förutsättning att du bibehåller all copyright- och övrig ägarinformation som finnes i materialet samt i eventuella kopior av materialet. Du äger ej heller rätt att modifiera webbplatsens material på något som helst sätt, uppföra, distribuera eller på annat sätt använda det för något offentligt eller kommersiellt bruk. I enlighet med dessa villkor är det förbjudet att använda detta material på någon annan webbplats, någon annan nätverksmiljö eller för något annat ändamål.

Upphovsrätt och copyright

Webbplatsen är copyrightskyddad. All obehörig användning av något som helst material kan vara ett brott mot copyright-, varumärkes-, upphovsrätts- eller annan lagstiftning. Om du bryter mot något av dessa förbehåll upphör automatiskt din rättighet att använda webbplatsen och du måste då omedelbart förstöra allt nedladdat och skrivet material från densamma.

Ansvarsbegränsning

Materialet som tillhandahålls på webbplatsen återges i befintligt skick utan garantier. Webbplatsens information och innehåll används på egen risk. Informationen på Katalysatorbolagets webbplats kan komma att ändras eller uppdateras utan föregående meddelanden. Katalysatorbolaget (Thaler AB) tar inte heller något ansvar för riktigheten i lämnad information som återges eller program som tillhandahålls på webbplatsen. Inga licenser till upphovsrätt, patent eller andra immateriella rättigheter lämnas genom tillhandahållande av information eller mjukvara på webbplatsen.

Länkning till Katalysatorbolagets webbplats

Länkar från andra webbplatser länkade till Katalysatorbolagets webbplats medges under förutsättning att webbplatsen från vilken länken tillhandahålls, ej innehåller:

  • Information och material och länkar med anknytning till piratkopierat material.
  • Information, material och länkar som informerande om hur man piratkopierar program/film/musik eller annat copyright skyddat material och/eller bryter mot copyright-, och upphovsrättslagar.
  • Information, material och länkar av pornografisk natur, sexistiska uttalanden eller straffbara våldsskildringar.
  • Information, material och länkar som uppmanar till brott eller annan persons uppmaning till brott.
  • Konkurrerande verksamhet.
  • Material innehållande extrema politiska eller religiösa åsikter.

Länkning från Katalysatorbolaget webbplats

Länkar från Katalysatorbolagets webbplats tillhandahålls som en tjänst för dig. Om du använder en sådan länk lämnar du Katalysatorbolagets webbplats. Katalysatorbolaget (Thaler AB) har inte granskat dessa tredjepartsplatser och har inget ansvar för någon av dessa webbplatser eller deras innehåll och integritetspolicy.

Uppdatering av villkor

Köparen äger från tid till annan rätt att revidera dessa villkor efter eget gottfinnande och utan föregående information. Säljaren bör därför från tid till annan kontrollera villkoren eftersom Säljaren genom att insända information på formulär, eller mottaga betalning ska anses ha ingåtts avtal enligt gällande villkor.

Force Majeure

Köparen är inte ansvarig för hinder orsakad av omständighet utanför Köparens rimliga kontroll och är i så fall berättigad till befrielse för uppfyllelse av sina åtaganden. Exempel på omständighet är utan att utgöra fullständig förteckning, – strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrof.